Tilbage til oversigten Stalden /

Styring i stalden

Indsættelse og sortering

Klargørelse af stald

Lav et tjek af, om stalden er helt klar til indsættelse inden HVERT HOLD grise.

Tjekliste – før stalden klarmeldes
 1. Alle gange, som grisene skal gå på er rengjorte.
 2. Sektionen er rengjort, desinficeret og udtørret.
 3. Krybber til vand og foder er tomme, rene og tørre.
 4. Gulvtemperaturen under overdækningerne er 32 grader målt med infrarødt termometer (Tjek den første, midterste og sidste sti i hver side).
 5. I ventilationsstyringen tastes antal smågrise indsat og kontrolleres at tid på styringen passer.
 6. Spjældreguleringen og eventuelle loftventiler er kontrolleret ved at ventilationsstyringen er kørt i min. og max. Når man ønsker at køre i minimum, indstilles ønsket temperatur til 30 grader og herefter kontrolleres spjæld og ventiler. Derefter køres i maksimum ved at ønsket rumtemperatur ændres til 15 grader (det skal være en temperatur som er lavere end aktuelle temperaturer i stalden) og så kan spjæld og loftventiler tjekkes.
 7. Ventilationen er tændt og indstillet til 24 grader. Dette afhænger dog af stalden og grisenes størrelse. Se også skema under afsnit ”Tilpasning af temperatur”.
 8. Overbrusningen er kontrolleret og virker godt.
 9. Der er beskæftigelses - og rodematerialer i alle stier.
 10. Hulerne er strøet.
 11. Alle overdækninger er nede og er intakte.
 12. Klargør sygestien så den er parat. I sygestier har grisene brug for ekstra varme, derfor må den ikke placeres ved endestier, som har kolde vægge. I sygestierne skal eventuelle loftventiler og/eller overbrusningsventiler deaktiveres. Se regler for indretning af sygestier til smågrise i nedenstående link.
 13. Rent drikkevand i vandrørene er sikret ved gennemskylning af klemme eller lignende.
Check list – is the unit ready for penning?
 1. All gangways used by the pigs are clean.
 2. The section is clean, disinfected and dry.
 3. The troughs are empty, clean and dry.
 4. The floor temperature under the coverings is 32 0C measured with an infrared thermometer. (Check the first, middle and last pen on both sides).
 5. Ventilation is switched on and set at 240C.
 6. The start weight is entered into the ventilation control.
 7. The damper control is checked by the ventilation controls running at minimum and maximum.
 8. The sprinkling system is checked and functions well .
 9. There is rooting/enrichment material in all pens.
 10. There is bedding in the creep area.
 11. All coverings are down and intact.
 12. Clean drinking water in the water pipes is secured with a clamp or similar.
Контрольный список - готов ли свинарник к загону поросят
 1. Все коридоры, по которым будут проходить поросята должны быть чистыми.
 2. Секция очищается, дезинфицируется и высушивается.
 3. Кормушки пусты, чисты и сухи.
 4. Температура пола под навесом составляет 32 ̊C, температура измеряется инфракрасным термометром (проверьте первый, средний и последний бокс с каждой стороны).
 5. Вентиляция включена и установлена на 24 ̊C
 6. Стартовый вес вводится в вентиляционный контроль.
 7. Работа вентиляционной заслонкой контролируется при работе вентиляции в режиме минимум и максимум.
 8. Система охлаждения (душ) проверена и работает хорошо.
 9. Игрушки для свиней (например, металлическая цепочка с куском дерева) имеются во всех боксах.
 10. Место отдыха поросят посыпано опилками.
 11. Все навесы опущены и не повреждены.
 12. Чистая питьевая вода в питьевых ниппелях контролируется зажимом питьевого ниппеля прищепкой или чем то подобным.
Lista de verificare - Este pregătit blocul pentru animale?
 1. Toate podinela de scînduri pentru purcei sunt curate.
 2. Secțiunea este curată, dezinfectată și uscată.
 3. Alimentatoarele sunt goale, curate și uscate.
 4. Temperatura podelei sub acoperire, măsurată cu un termometru cu radiație infraroșie, este de 32°C. (Măsurătorile sunt efectuate în prima, cea de la mijloc și ultima poiată pe ambele părți).
 5. Ventilația este pornită și este setată la 240C.
 6. Greutatea inițială este introdusă în sistemul de control al ventilației.
 7. Clapeta de control este menținută de sistemul de control al ventilației în modurile de funcționare minime și maxime.
 8. Sistemul de aspersoare este testat și funcționează în mod normal.
 9. Materialul pentru săparea pământului cu botul (și pentru gunoi de grajd) este prevăzut în toate poiețile.
 10. Terenul pentru hrănire este echipat cu un așternut.
 11. Toate podelele sunt lăsate și nu sunt deteriorate.
 12. Apa potabilă curată în conductele de apă este închisă cu o clemă sau un cuplaj similar.
Контрольний список – чи готовий блок до утримання худоби
 1. Усі проходи, що використовуються свинями, є чистими.
 2. Секція чиста, дезінфікована і суха.
 3. Корита порожні, чисті і сухі.
 4. Температура підлоги становить 32 0C, вимірюється інфрачервоним термометром. (Перевірте першу, середню і останню секцію з обох сторін).
 5. Вентиляція увімкнена і встановлена на 24 0C.
 6. Стартова вага вводиться в систему управління вентиляцією.
 7. Керування демпфером-заслінкою перевіряється регуляторами вентиляції, що працюють на мінімумі і максимумі.
 8. Система крапельних поїлок перевірена і працює добре.
 9. В усіх секціях присутній матеріал для прискорення росту / збагачення корму.
 10. В зоні підстилки є площа для підкормки.
 11. Всі покриття є в наявності та є непошкодженими.
 12. Чиста питна вода у водопровідних трубах регулюється затискачем або подібним засобом.

Vejledning om krav til indretning af sygestier

Indflytning af grisene
 1. Alle grise født i fareholdet fravænnes samtidigt. På den måde undgår du at overføre sygdomme til de næste hold i farestalden. De mindste grise vil vokse lige så godt i smågrisestalden som i farestalden.
 2. Udvælg stier til de mindste grise. Det vil være 1-2 af stierne i stalden. Stierne fyldes allersidst med ekstra grise fra hver af stierne nedenfor.
 3. Grise fra ammesøer indsættes i egne stier. De bør ikke blandes med de øvrige fravænnede grise. I hver sti indsættes 3-4 ekstra grise.
 4. De resterende grise fravænnes og indsættes kuldvis i smågrisestalden (2-3 kuld sammen). I hver sti indsættes 3-4 ekstra grise.
 5. Til sidst udsorteres de mindste af de ekstra grise fra hver sti. Disse indsættes i de stier til de mindste grise som blev udvalgt i punkt 2.
Check list – is the unit ready for penning?
 1. All gangways used by the pigs are clean.
 2. The section is clean, disinfected and dry.
 3. The troughs are empty, clean and dry.
 4. The floor temperature under the coverings is 32 0C measured with an infrared thermometer. (Check the first, middle and last pen on both sides).
 5. Ventilation is switched on and set at 240C.
 6. The start weight is entered into the ventilation control.
 7. The damper control is checked by the ventilation controls running at minimum and maximum.
 8. The sprinkling system is checked and functions well .
 9. There is rooting/enrichment material in all pens.
 10. There is bedding in the creep area.
 11. All coverings are down and intact.
 12. Clean drinking water in the water pipes is secured with a clamp or similar.
Контрольный список - готов ли свинарник к загону поросят
 1. Все коридоры, по которым будут проходить поросята должны быть чистыми.
 2. Секция очищается, дезинфицируется и высушивается.
 3. Кормушки пусты, чисты и сухи.
 4. Температура пола под навесом составляет 32 ̊C, температура измеряется инфракрасным термометром (проверьте первый, средний и последний бокс с каждой стороны).
 5. Вентиляция включена и установлена на 24 ̊C
 6. Стартовый вес вводится в вентиляционный контроль.
 7. Работа вентиляционной заслонкой контролируется при работе вентиляции в режиме минимум и максимум.
 8. Система охлаждения (душ) проверена и работает хорошо.
 9. Игрушки для свиней (например, металлическая цепочка с куском дерева) имеются во всех боксах.
 10. Место отдыха поросят посыпано опилками.
 11. Все навесы опущены и не повреждены.
 12. Чистая питьевая вода в питьевых ниппелях контролируется зажимом питьевого ниппеля прищепкой или чем то подобным.
Lista de verificare - Este pregătit blocul pentru animale?
 1. Toate podinela de scînduri pentru purcei sunt curate.
 2. Secțiunea este curată, dezinfectată și uscată.
 3. Alimentatoarele sunt goale, curate și uscate.
 4. Temperatura podelei sub acoperire, măsurată cu un termometru cu radiație infraroșie, este de 32°C. (Măsurătorile sunt efectuate în prima, cea de la mijloc și ultima poiată pe ambele părți).
 5. Ventilația este pornită și este setată la 240C.
 6. Greutatea inițială este introdusă în sistemul de control al ventilației.
 7. Clapeta de control este menținută de sistemul de control al ventilației în modurile de funcționare minime și maxime.
 8. Sistemul de aspersoare este testat și funcționează în mod normal.
 9. Materialul pentru săparea pământului cu botul (și pentru gunoi de grajd) este prevăzut în toate poiețile.
 10. Terenul pentru hrănire este echipat cu un așternut.
 11. Toate podelele sunt lăsate și nu sunt deteriorate.
 12. Apa potabilă curată în conductele de apă este închisă cu o clemă sau un cuplaj similar.
Контрольний список – чи готовий блок до утримання худоби
 1. Усі проходи, що використовуються свинями, є чистими.
 2. Секція чиста, дезінфікована і суха.
 3. Корита порожні, чисті і сухі.
 4. Температура підлоги становить 32 0C, вимірюється інфрачервоним термометром. (Перевірте першу, середню і останню секцію з обох сторін).
 5. Вентиляція увімкнена і встановлена на 24 0C.
 6. Стартова вага вводиться в систему управління вентиляцією.
 7. Керування демпфером-заслінкою перевіряється регуляторами вентиляції, що працюють на мінімумі і максимумі.
 8. Система крапельних поїлок перевірена і працює добре.
 9. В усіх секціях присутній матеріал для прискорення росту / збагачення корму.
 10. В зоні підстилки є площа для підкормки.
 11. Всі покриття є в наявності та є непошкодженими.
 12. Чиста питна вода у водопровідних трубах регулюється затискачем або подібним засобом.

Kuldvis fravænning

De fravænnede grise skal indsættes og opstaldes tilnærmet kuldvis.

Det er lettest at modtage grisene fra farestalden i de hold, som skal gå sammen i stierne.

De varmeste stier er typisk de stier, der er midt i sektionen. De anvendes til de mindste grise.

Sygestierne skal placeres lige indenfor døren, så de syge dyr tilses hver gang der er nogen i stalden.

Gyltenes grise har mindst immunitet, og har derfor større risiko for at blive syge. De kan med fordel samles i bestemte stier, så man kan afsætte ekstra tid til at ovevåge dem.

Tjekliste for indsættelse i sektion med stier til 30 grise
 1. De mindste grise fra farestalden samles midt i stalden i stier med ekstra godt nærmiljø.
 2. De grise, der kommer fra gyltekuld (ca. 20 %), samles i egne stier.
 3. Grise fra ammesøer er ofte fravænnet et par dage før hovedholdet. De skal være i separate stier.
 4. De resterende kuld er opstaldet kuldvis med 2-3 kuld sammen.
Check list for penning in section with pens for 30 pigs
 1. The smallest pigs from the farrowing unit are put into the middle of the unit in pens with a particular-ly good local environment.
 2. Pigs that come from the gilt litter (approx. 20%) to be put into their own pens.
 3. Pigs from nursing sows are often weaned at couple of days before the main batch. They must be in separate pens.
 4. The remaining litters are housed in litters with 2-3 litters together.
Контрольный список при загоне поросят в секции с боксами для 30 свиней:
 1. Самые маленькие поросята, выгнанные из секции опороса, помещаются в середине секции в боксы с очень хорошей окружающей средой.
 2. Поросята, отобранные для разведения (около 20%), помещаются в отдельный бокс.
 3. Поросят отлученных от приемных свиноматок часто отлучают за несколько дней до общей отлучки. Они должны размещаться в отдельных боксах.
 4. Остальные пометы помещают в боксах пo 2-3 помета вместе.
Lista de control pentru ținerea porcilor în poieți într-o secțiune cu poieți pentru 30 de purcei
 1. Cei mai mici purcei din cei fătați sunt plasați în centrul blocului în poieți cu cele mai favorabile condiții.
 2. Purceii de prăsilă (aproximativ 20%) sunt plasați în poieți separate.
 3. Purceii, care alăptează de la scroafe, sunt adesea luați cu câteva zile înainte de lotul principal. Ei sunt plasați în poieți separate.
 4. Ceilalți porci fătați sunt plasați împreună câte 2-3 prăsile.
Контрольний список для розміщення в секціях із загонами на 30 свиней
 1. Найменші свині з опоросу потрапляють усередину блоку в загони з покращеними умовами утримання.
 2. Молодший приплід свиней (приблизно 20%) повинен бути введений у власні загони.
 3. Свиноматок-годувальниць часто відлучають від вигодовування за пару днів до основної партії. Вони повинні бути в окремих загонах.
 4. Інший приплід розміщують в загонах по 2-3 приплоди разом в один загін.