Tilbage til oversigten Stalden /

Staldens indretning

Indretning på stald- og stiniveau

En smågriseproduktion med høj kvalitet af grisene, kræver også en høj kvalitet af indretningen både ved nybygning og ved renovering af bygningerne. Staldene skal være lette at rengøre og holdene skal holdes sektionerede.

Stierne skal tilpasses grisenes behov og lette et godt management. Hav gerne 2 vandstrenge, så du har mulighed for at tildele antibiotika på sti niveau.

Sektionering i smågrisestalden

Sørg for at smågrisestalden er sektioneret. Det forhindrer at sygdom fra grisene overføres til de nyfravænnede grise.

Sektioneret drift optimeres ved at have redskaber og fodtøj til hver sektion, så du ikke er med til at sprede smitten.
Sektioneret drift kræver, at stalden tømmes helt. Herefter skal sektionen rengøres, desinficeres og udtørres inden næste hold indsættes.
INGEN tilbageflytning af grise ved tømning af stalden. Grise som ikke kan sælges ved udtagning kan samles i bufferstalde, så de ikke smitter de efterfølgende hold.

Lyset skal tænde klokken 7.00 og slukke klokken 22.00, så grisene er aktive og æder i flest mulige timer. Det gælder især de første dage efter fravænning.

Indretning på stiniveau

Stien skal indrettes, så det er let for grisene at opdage og anvende stiens forskellige zoner til hvile, aktivitet, æde- og drikke og til at gøde og urinere.

Indret også stien, så det er let at overskue grisene fra staldgangen, og at håndtere de enkelte grise.

Tjekliste indretning
 1. Overdækning.
 2. Overdækningen er placeret i ca. 70 cm højde.
 3. Overdækningen er tæt i siderne for at undgå træk.
 4. Overdækningen er forsynet med 10 cm nedadbukket forkant.
 5. Der er et lodret bræt på gulvet på tværs af stien til at afgrænse lejet, så træk langs gulvet undgås.
 6. Overdækningen dækker 0,08 m2/gris.
 7. Mindst halvdelen af stiarealet er fast eller drænet gulv.
 8. Der er riste i gødearealet, da det sikrer en god gødningsgennemgang.
 9. Stiens længde-/breddeforhold er 2:1.
 10. Stiadskillelser mellem hver 2. sti bør være tætte så der ikke skubbes gødning mellem stierne.
Stien bør indrettes, så grisene har nemt ved at bruge alle stiens zoner.
Check list - layout
 1. The covering is placed at a height of approx. 70 cm.
 2. The covering is tightly fitted at the sides in order to prevent draughts.
 3. The covering is equipped with 10 cm downward sloping edge.
 4. There is a straw board or a climate board under the edge of the covering to prevent draught along the floor.
 5. The covering covers 8-10% of the pen’s gross area.
 6. At least half of the pen area is solid or drained floor.
 7. Slats in the dunging area ensure a good manure passage.
 8. The pen’s length/width ratio is 2:1.
 9. The pen partitions between every 2nd pen should be tight so that no dung can be pushed between the pens.
Контрольный список для установленного инвентаря:
 1. Навесная панель располагается на высоте около 70 см.
 2. Навесная панель плотно прилегает по сторонам, что предотвращает сквозняки.
 3. Навесная панель оснащена 10 см скошенными вниз краями.
 4. Под переднем краем навесной панели расположен соломенный мат или экран, предотвращающий сквозняки по полу.
 5. Навесная панель покрывает 8-10% общей площади станка.
 6. Минимум половина площади станка покрыта твердым или дренированным полом.
 7. В зоне навозоуборочного прохода предусмотрены решетки, обеспечивающие легкий проход навоза.
 8. Соотношение длины и ширины станка – 2:1
 9. Перегородки между каждым вторым станком должны быть плотными, чтобы предотвратить скаплива-ние навоза между станками.
Listă de control - Planificare
 1. Panoul suspendat este situată la o înălțime de aproximativ 70 cm.
 2. Panoul suspendat aderată prin părți, fapt care previne curenții de aer.
 3. Panoul suspendat este echipată cu o margine înclinată de 10 cm.
 4. Sub panoul suspendat se află un covor sau un ecran din paie, care împiedică pătrunderea curenților de aer pe podea.
 5. Panoul suspendat acoperă 8-10% din suprafața totală a poieții.
 6. Cel puțin jumătate din suprafața poieții este acoperită cu pardoseală dură sau drenată.
 7. În zona culoarului de gunoi, sunt prevăzute zăbrele a asigura trecerea ușoară a gunoiului de grajd.
 8. Raportul dintre lungimea și lățimea poieții - 2:1.
 9. Pereții dintre poieți între fiecare al doilea poiată sunt denșis, ceea ce împiedică acumularea de gunoi între poieți.
Контрольний список - розміщення
 1. Покриття розміщується на висоті приблизно 70 см.
 2. Покриття щільно прилягають з боків для запобігання протягів.
 3. Покриття забезпечується 10 см уклоном.
 4. Під краєм покриття є солом'яні мати або кліматична дошка, щоб запобігти виникненню протягів по підлозі.
 5. Покриття покриває 8-10% загальної площі загонів.
 6. Щонайменше половина площі загонів є твердою або з дренованою підлогою.
 7. У зоні випорожнення мають бути сталеві решітки, тому що це добре забезпечує прохід гною.
 8. Відношення довжини / ширини загону складає 2: 1.
 9. Перегородки загону між кожним другим загоном повинні бути щільними, щоб між загонами не було гною.